INAUGURATION CEREMONY OF:

HONURABLE MAYOR: M.D NGQONDWANA

Picture1

Nyandeni Local Municipality Cordially invites you to attend Mayoral Inauguration ceremony For Honourable M.D. Ngqondwana.

    *Date    :  30th September 2016

    * Venue  :   Ngqeleni Sports Ground

    * Time    :  Starting at 10h00

U-Masipala waseNyandeni wazisa umema kananjalo uluntu lonke kuMsitho wokubekwa / ukuthanjiswa ngokusesikweni kweNkokheli eyintloko yalo Masipala (Hon. Mayor, Councillor M.D. Ngqondwana).

    * Umhla  :   30th Septemba 2016

    * Indawo  :  Kumabala ezemidlalo eNgqeleni

           * Ixesha     :   Iyakuqala ngentsimbi ye-10:00 Kusasa

 

For more information contact Manager Communications :

Mr. V.B. Ndamase during office hours 047 555 5049

 

Deciding with the people not for the people

Deciding with the people not for the people

 

2015 © Copyright - Nyandeni Local Municipality All rights reserved