uMlawuli oyintloko Nksk. N. Nomandela ngokugunyaziswa ngokusesikweni ngobekekileyo u-Somlomo woMaspala waseNyandeni uMnu. S. Qaqa, ndazisa ngokubanjwa kwentlanganiso yebhunga ekhethekileyo yaloMaspala ngokomthetho woLawulo looMaspala owe- 117 yonyaka we1998 njengoko kudandalazisiwe kwicandelo le-18(2). Le Ntlanganiso izokubanjwa ngomhla we-04 February 2016, Ngolwesihlanu kwigumbi lentlanganiso zebhunga eLibode.

Qaphela: bonke abantu kwakunye namaziko osasazo bamkelekile kulentlanganiso njengoko igunyazisa iimithetho elawula ubuRhulumente basemakhaya.

Sikhutshwa ngu:

Nkskz. N. Nomandela

(uMlawuli oyintloko)

ISAZISO NGETLANGANISO YEBHUNGA

2015 © Copyright - Nyandeni Local Municipality All rights reserved